Privacyverklaring

privacy Onwijs Wijs

Coachpraktijk Onwijs Wijs, gevestigd aan Kokermolen 4, 3994 DH Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs
Ellen Meij-Koppers
Kokermolen 4, 3994 DH Houten
Tel: 06 24 22 26 17
info@onwijswijs.nl
https://onwijswijs.nl

 

Persoonsgegevens

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Coachpraktijk Onwijs Wijs verwerkt:

 

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

De website en/of diensten van Coachpraktijk Onwijs Wijs heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Coachpraktijk Onwijs Wijs kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Coachpraktijk Onwijs Wijs raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onwijswijs.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van uw betaling. Grondslag 2 Overeenkomst: namelijk een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. betaling.

 

Verzenden van onze nieuwsbrief. Grondslag 6 Gerechtvaardigd belang: namelijk een commercieel belang

 

Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag 1 Toestemming: onder andere om afspraken te maken/verzetten, informatie te sturen.

 

Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag 1 Toestemming: om de cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in diensten.

 

Diensten bieden (begeleiding/training). Grondslag 2 Overeenkomst: namelijk om uit te voeren wat overeengekomen is in de overeenkomst.

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Grondslag 3 Wettelijke verplichting: namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaren persoonsgegevens

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd, voor de volgende categorieën van persoonsgegevens;

 

De gegevens wat betreft de inhoud van het coachtraject (coachovereenkomst met daarin de leer/hulpvraag, het intakeformulier, verslaglegging), worden na 7 jaar verwijderd.

 

De persoonsgegevens (naam en contactgegevens) blijven bewaard in het klantenbestand ten dienste van eventuele nazorg en het aanbieden van begeleidingsmogelijkheden zoals trainingen en workshops.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs verstrekt uitsluitend aan derden met uw nadrukkelijke toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs gebruikt alleen technische, functionele, analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coachpraktijk Onwijs Wijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coachpraktijk Onwijs Wijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Coachpraktijk Onwijs Wijs een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onwijswijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Coachpraktijk Onwijs Wijs reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coachpraktijk Onwijs Wijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens beveiligen

 

Coachpraktijk Onwijs Wijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Coachpraktijk Onwijs Wijs via info@onwijswijs.nl

 

 

 

Versie augustus ’20